Các tổ chức/hội từ thiện, hoạt động từ thiện ở Bắc Giang

Chia sẻ và kết nối yêu thương
Từ thiện Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Hương Lâm, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Hương Lâm, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Mai Trung, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Mai Trung, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Đại Thành, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Đại Thành, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Hòa Sơn, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Hòa Sơn, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Hoàng Thanh, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Hoàng Thanh, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Từ thiện Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 17, 2018 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.